Псыхуабэ епархием и лIыкIуэр хэтащ грант проектым и иужьрей зэхыхьэм

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 23-м Иноземцевэ къуажэм щекIуэкIащ «Россия – стана равных прав» проектым и иужьрей Iыхьэр. «Славянский союз Ставрополья» зэгухьэныгъэм щыщ къызэгъэпэщакIуэхэм Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ советхэм хэтхэмрэ щIыналъэм и Жылагъуэ палатэхэм хэтхэмрэ, щIыналъэм и УФСИН, МВД, прокуратурэ, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я къудамэхэм я лэжьакIуэхэр хахащ, тезыр щрагъэпшын IуэхущIапIэхэм щызекIуэ щытыкIэхэр зэрырагъэфIэкIуэным, тезыр зрагъэпшынахэр гъащIэм нэхъыфIу хэгъэзэгъэжыным тепсэлъыхьын, хабзэр къызэпымыудыным теухуауэ ныбжьыщIэхэм драгъэкIуэкI лэжьыгъэхэмкIэ зэдэгуэшэн папщIэ. Проектыр лэжьащ президент грантым и Фондым и мылъку дIээпыкъуныгъэкIэ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу абы хэтащ пенитенциарнэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин.

Просмотров: 606

Поделиться

VK:39834