Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэр регентхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ я Дунейпсо съездым щылэжьэнущ

Псыхуабэ, Черкесск епархием и лIыкIуэхэр нобэ щолажьэ Урыс Чристэн Члисэм и регентхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ я II Дунейпсо съездым. Съездыр КъегъэлакIуэ Христос и Члисэм и члисэ зэхуэхьэсахэм я Зал Москва къалэм щыIэм, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и унафэм щIэту щрагъэкIуэкI. Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказым и лIыкIуэхэм я пашэу щытащ Мосвкарэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл урыс члисэ уэрэд жыIэным зегъэужьынымкIэ и деж щылажьэ Члисэ-жылагъуэ советым хэт щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий. Япэ пленарнэ зэIущIэм докладыр щищIащ искусствоведенэм и кандидат, Ставрополь крайм Сафонов В. И. и цIэр зезыхьэ и музыкэ колледжым и егъэджакIуэ Скоробогатовэ Татьянэ. Я лэжьэгъухэм я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ ядэгуэшащ Псыхуабэ епархием и Архиерей хорым и регент Кубэ Аннэ.

Просмотров: 1110

Поделиться

VK:39834