Пcыхуабэ епархием и катехизаторхэм Iэпэтэрмэшыбзэ зрагъащIэ

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 20-м щыщIэдзауэ Епархием и богословскэ-катехизатор курсхэр Псыхуабэ къыщызэрагъэпэщ, богословскэ дерсхэм я гуэдзэну, Iэпэтэрмэшыбзэм и лъабжьэхэм щыхагъэгъуазэу. АбыкIэ егъэджакIуэр чристэн тхьэлъэIухэмкIэ Iэпэтэрмэш Баварская Еленэщ. Курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег зэрыжиIамкIэ, катехизаторхэм Iэпэтэрмэшыбзэр къахуощхьэпэ зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимыххэмрэ дэгухэмрэ члисэм щекIуэкIхэр къагурыIуэнымкIэ, зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимыххэм Члисэм щыщ Iыхьэу зыкъалъытэжынымкIэ.

Просмотров: 1075

Поделиться

VK:39834