Благочиннэм зыхуигъэсащ урысейпсо зэпеуэм и методикэм

Сочэ махуиплIкIэ щекIуэкIащ «За нравственный подвиг учителя» урсыейпсо зэпеуэм и егъэджэныгъэ курсхэм я методикэ дэщIыгъуныгъэр. Ар къызэригъэпэщащ Урыс Чристэн Члисэм егъэджэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и Синод къудамэм. Урысейм и округийм щыщ зэпеуэм и къэпщытакIуэхэмрэ жэуап зыхь секретархэмрэ зыхагъэгъуэзащ лэжьыгъэм и унэтIыныгъэхэм. Дерсхэр щрагъэкIуэкIащ Олимп къуажэмрэ Розэ хуторымрэ. Лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, абы хэтахэм иратащ сертификатхэр. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу курсхэм хэтащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

Просмотров: 2212

Поделиться

VK:39834