Архиепископ Феофилакт хэтащ КИФЩI-м щиIэ ГУ МВД-м и Жылагъуэ Советым и зэIущIэм

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 10-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт хэтащ Урысей МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ управленэ нэхъыщхьэм и Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэм. Зэхыхьэм хэтхэм къызэщIакъуэжащ Советым и лэжьыгъэм мы гъэм и мазибгъум кърикIуахэр, линэ пщтырым и лэжьыгъэм теухуа докладым едэIуащ икIи Жылагъуэ советым 2010 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм и лэжьыгъэ яубзыхуам зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. ЗэфIагъэкIахэм къыхагъэщащ архиепископ Феофилакт, щIалэгъуалэр экстремизмым хэмытын папщIэ советым хэт щоджэнхэм я лэжьыгъэхэр. Жылагъуэ советым хэтхэр къытеувыIащ КИФЩI-м и

щIыналъэхэм щекIуэкIа зэхыхьэхэм, зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. ЗэIущIэм къыщыхагъэщхьэхукIащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъум зэрызыхуагъэхьэзырынумрэ ар зэрагъэлъэпIэнумрэ. МВД-м КИФЩI-м щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и генерал-полковник Бачурин Сергей зэхыхьэр щызэхуищIыжым абы хэтахэм фIыщIэ яхуищIащ икIи къыхигъэщащ Жылагъуэ советыр управленэ нэхъыщхьэм щIыналъэм хабзэр щыхъумэным и IуэхукIэ зэрыдэIэпыкъунур.

Просмотров: 621

Поделиться

VK:39834