Архиепископ Феофилакт Лермонтовэ къалэм гуфIэгъуэ зэхыхьэр щригъэкIуэкIащ

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 8-м, щихъ Радонижский Сергий и фэеплъ махуэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Лермонтовэ къалэм и Сергиевскэ члисэм.

Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Лермонтовскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэр ящIыгъуу, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэр, гъунэгъу къуажэхэм къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр. Литургие нэужьымрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ иужькIэ Щихънагъым щихъ Сергий папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

А махуэ дыдэм архиепископ Феофилакт яIущIащ Лермонтовскэ щIыналъэм и многопрофильнэ колледжым и студентхэм. Щихънагъым жэуап иритащ студентхэр зыщIэупщIахэм.

Просмотров: 1091

Поделиться

VK:39834