Комиссэм и зэIущIэр траухуащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъым

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 7-м, Бештау бгым тет Успенскэ Второафонскэ къулъшырыфым и шхапIэм щекIуэкIащ Псыхуабэ епархием щихъхэр канон щIынымкIэ и комиссэм и зи чэзу зэIущIэр. Комиссэм и унафэщI иеромонах Елевферий (Казаков) къытеувыIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэм я фэеплъхэм теухуауэ 2019 гъэм мэлыжьыхь-шыщхьэуIу мазэхэм къызэрагъэпэщахэм.

Дэфтэр тхыгъэщIэхэм теухуа доклад ищIащ епархием и комиссэм и секретарь щоджэн Гурин Александр. Савенко Сергей утыку кърихьащ щIыналъэм ирагъэIэпхъукIа щоджэнхэм ятеухуауэ музейм щахъумэхэр. Осининэ Марие къытеувыIащ щоджэн Касаевский Анатолий и Iуэхум, Боргустанскэ станицэм къулыкъу щызыщIам.

Просмотров: 728

Поделиться

VK:39834