Минводы щекIуэкIащ етхуанэ макъамэ фестивалыр

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 6-м Минводы къалэм Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и фэеплъым деж щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм духовнэ макъамэмкIэ и «Любовью и единением спасемся» етхуанэ фестивалыр. Псыхуабэ епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм зэхуишэсащ Кавминводы и къалэхэм, Георгиевскэ епархием, Къэрэшей-Шэрджэсым и хор гупыр. Фестивалым хэтхэмрэ абы кърихьэлIахэмрэ хор уэрэджыIакIуэхэм я нэгу зрагъэужьащ, духовнэ литературэмкIэ выставкэхэр, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм я мастер-классхэр ягъэлъэгъуащ. Махуэшхуэр ягъэдэхащ Черкесск къалэм и ветеранхэм я хор Городецкэ Людмилэ зэригъакIуэм. Зэхуэсым хэтхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ фIэхъус ярихащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым урыс члисэ уэрэдхэм зегъэужьынымкIэ и Члисэ-жылагъуэ советым хэт, Епархием и регент курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий. Абы Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур ялъигъэIэсащ.

Просмотров: 1499

Поделиться

VK:39834