УнафэщIыр щIэныгъэ-практикэ конференцэм къыщыпсэлъащ

Кисловодск щекIуэкIащ «Трудные вопросы истории России: методы преподавания и новые подходы в науке» III щIыналъэ щIэныгъэ-практикэ конференцэр.

Абы хэтащ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм щылажьэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ, ахэр щагъэхьэзыр Ставрополь институтым и егъэджакIуэхэр, «Холокост» щIэныгъэ-узэщIыныгъэ центрым и лIыкIуэхэр, тхыдэмрэ обществознанэмкIэ егъэджакIуэхэм я зэгухьэныгъэм щыщхэр, Урысей дзэ-тхыдэ зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм къикIахэр, депутатхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, еджакIуэхэр, студентхэр.

Конференцэр щекIуэкIащ курыт еджапIэ №2-нэ инджылызыбзэр куууэ щрагъэджым. «Холокост» фондым и унафэщIым зэрыжиIамкIэ, тхакIуэ икIи жылагъуэ лэжьакIуэ Гербер Аннэ конференцэр ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу къыщIызэрагъэпэщам и щхьэусыгъуэр зауэм и Iуэху зэIумыбзхэм тепсэлъыхьынырщ, Германием и фашист зэрыпхъуакIуэхэм щIатекIуэфар, Хэку зауэшхуэм кърикIуахэр зэпкъырыхынырщ, Урысейм ис лъэпкъхэм я тхыдэ фэеплъхэр хъумэным хэлъхьэныгъэ хуэщIынырщ.

- Хэку зауэшхуэм и тхыдэм Урысейм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Инджылыз, Урысей прессэхэм зауэм и тхыдэм и пэжыр нэпцI ящIыну хэтщ. Хэку зауэшхуэм и тхыдэр дджын, абы дыкIэлъыплъын хуейщ, Урысейм и лъэпкъ шынагъуэншагъэм и Iэмалу, – жиIащ урыс тхыдэдж, журналист Залесский Константин.

Пленарнэ зэIущIэ нэужьым щызэпсалъэ секцэхэр къызэIуахащ. Конференцэм хэтхэр тепсэлъыхьащ тхыдэр зэрызэхагъэзэрыхьым, тхыдэ дерсхэр зэрырагъэджым, Хэку зауэшхуэм и тхыдэр джынымкIэ школ музейхэм я мыхьэнэр, Холокост темэр джынымкIэ проект Iуэху къызэгъэпэщыным.

Конференцэм къыщыпсэлъащ ЕссэнтIыгу къалэм и Къэзан члисэм и унафэщI, ПГУ-м и егъэджакIуэ щоджэн нэхъыжь Сахно Андрей Урыс Чристэн Члисэм ТекIуэныгъэ Иным хуищIа хэлъхьэныгъэм теухуа докладкIэ.

Просмотров: 865

Поделиться

VK:39834