Сабий унэм щызэхэта зэпсэлъэныгъэр траухуащ Крестовоздвижения махуэшхуэм

2019 гъэм фокIадэм и 27-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр IущIащ Усть-Джегуты къалэм и Моковскэ хьэблэ цIыкIум и Сабий унэм и гъэсэнхэм. Нэхъыщхьэу зытепсэлъыхьар Жорыр гъэлъэпIэным теухуа махуэшхуэрщ. Апхуэдэу щоджэныр къытеувыIащ Члисэм и щэхухэм ухэтыным и мыхьэнэм. ИужькIэ сабийхэм къытрагъэзэжащ хьэщIэм и Iуэтэжым.

Просмотров: 925

Поделиться

VK:39834