Лермонтовым и пшыхьхэм я ещанэ лъэхъэнэр зэхуащIыжащ

2019 гъэм фокIадэм и 22-м Псыхуабэ и Соборнэ утым щызэхуащIыжащ Лермонтовым и пшыхьхэм я ещанэ лъэхъэнэр. Мы гъэм циклым пшыхьитху къызэщIиубыдащ. Абыхэм артист, художник, щIэныгъэлIи 100 хэтащ. Лермонтовым и дэтхэнэ зы пшыхьри чристэн махуэшхуэм е щихъхэм ятеухуащ. Дыгъуасэ хьэщIэхэм Хъуромэм яхутепсэлъыхьащ, Тхьэм и Анэм и сабиигъуэм щIыгъуу. Утым зыкъыщагъэлъэгъуащ Архиерей хорымрэ сабий творчествэмкIэ къалэ Унэм и уэрэджыIакIуэхэм. Пщэдджыжьым щыщIэдзауэ къуажэдэсхэмрэ къалэ-зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ папщIэ лэжьащ «Град-мастеров» выставкэр. Пшыхьыр щиухым хьэщIэхэм папщIэ зыкъигъэлъэгъуащ «Машук-бэнд» къалэ оркестрым. Лермонтовым и пшыхьхэм Соборым етIанэгъэ щыпащэнущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, «Домик Лермонтова» музей заповедникыр, Ставрополь крайм опереттэмкIэ и театрыр щIыгъуу, къалэ Администрацэр и дэIэпыкъуэгъуу.

Просмотров: 1201

Поделиться

VK:39834