Щоджэныр IущIащ Черкесск и цыджан зэгухьэныгъэм

2019 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м Черкесск и цыджан зэгухьэныгъэм IущIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр. Щоджэныр чристэн гъащIэм къытеувыIащ, щIэблэр чристэн диным тету гъэсэным и мыхьэнэм, члисэ тхьэлъэIухэм хэтыным. ИужькIэ Александр сабий къалъхугъащIэу блы умэхъын ищIащ зэгухьэныгъэм щыщу.

Просмотров: 1886

Поделиться

VK:39834