Архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр екIуэлIапIэм и ухуэныгъэм еплъащ

2019 гъэм фокIадэм и 15-м Псыхуабэ епархием и архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр щыIащ Железноводск къалэм и Ольгинскэ члисэм, унафэщI, щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил иригъэблагъэри. ЕкIуэлIапIэм и ухуэныгъэ лэжьыгъэхэм еплъащ щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей архитектор, епархием и ухуакIуэ Чечин Олег и гъусэу.

Фундаментым и щытыкIэр зыхуэдэм еплъа нэужь, комиссэм инженер кIэлъыплъыныгъэхэр къызэригъэпэщыну къыхилъхьащ. Фундаментыр мыхъуну къалъытэмэ, абы и проект зэхалъхьэн хуей хъунущ. Абыхэм и нэIэ тетынущ епархием и Архитектурно-ухуэныгъэ къудамэм.

Просмотров: 814

Поделиться

VK:39834