Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ

2019 гъэм фокIадэм и 11-м, Иоанн УмэхъакIуэм и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Иноземцевэ къуажэм и Иоаннэ-Предтеченскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Минераловодскэ члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексийрэ къардэн Копач Пётррэ я пашэу. Махуэшхуэм щызэхуэсащ къуажэдэсхэр, къэзакъхэр, кадетхэр, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуэхэр, узыншагъэр щрагъэфIаIкуэ центрым и нэIэм щIэтхэр.

Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым и псалъэр къыщахьащ фадэ зыIумылъхьэным и махуэм ехьэлIауэ. Литургие, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьхэм шагъыр ефэрейхэм папщIэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

Просмотров: 867

Поделиться

VK:39834