ЕджакIуи 170-м «Анэхэм папщIэ унэ» дэIэпыкъуныгъэр хуащIащ

Епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэм сабийхэр курыт еджапIэм хуэгъэхьэзырыным теухуа и псапэ Iуэхур и кIэм ноблагъэ. 2019 гъэм япэу «Маме в помощь» гуманитар дэIэпыкъуныгъэмкIэ центрым школ фэилъхьэгъуэхэр итын щIидзащ. «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм фокIадэм и 1-м сабийхэм щехъуэхъуащ. НыбжьыщIэ 50-м школ Iэмэпсымэхэр зэрылъ портфельхэр иратащ. «Скоро школа» Iуэхум хыхьэу «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм еджакIуи 170-м дэIэпыкъуащ

Просмотров: 2415

Поделиться

VK:39834