Губиным и къеджэныгъэхэм фыдогъэблагъэ!

2019 гъэм жэпуэгъуэм и 18-м Новопавловск ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIынущ къэзакъ щэнхабзэмкIэ Губиным и къеджэныгъэхэм я щэнхабзэ-фестивалыр. Махуэшхуэр теухуащ тхакIуэ Губин Андрей къызэралъхурэ илъэс 92-рэ зэрырикъум. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ: Урыс Чристэн Члисэм и Псыхуабэ, Черкесск епархием, «Терское общество любителей старины» фондым, Тэрч къэзакъхэм я зэгухьэныгъэм. Абы хэтынухэм я тхылъхэр жэпуэгъуэм и 1 пщIондэ ягъэхь хъунущ. Зэпеуэ-фестивалым и положенэмрэ абы фызэрыхэтынум теухуа тхылъымрэ ссылкэмкIэ къифх хъунущ.

Просмотров: 1806

Поделиться

VK:39834