Благословенный Кавказ. КъыдэкIыгъуэ №7 (97)

«Благословенный Кавказ» журналым и къыдэкIыгъуэ 97-р дунейм къытехьащ. Абы ихуащ Второафонскэ Бештаурскэ къулъшырыфыр илъэси 115-рэ зэрырикъум теухуа тхыгъэ;

- Ильин махуэр Архыз Ищхъэрэм зэрыщагъэлъэпIар;

- Псыхуабэ и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам и нэхъыщхьэм и гъащIэр;

- Психологым, пщафIэм я чэнджэщхэр, махуэгъэпсыр, нэгъуэщIхэри. Зыхэвгъэгъузаэ!

Просмотров: 4010

Поделиться

VK:39834