Новоблагодарнэм ягу къыщагъэкIыжащ ЕтIуанэ Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэр

2019 гъэм фокIадэм и 2-м ТекIуэныгъэм и фэеплъым Новоблагодарнэ къуажэм щызэхуэсащ цIыхухэр, фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэн, Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэр ягу къагъэкIыжын папщIэ.

ПэкIум и пэ къихуэу Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий ЕтIуанэ Дунейпсо зауэшхуэм хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ икIи къуажэдэсхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

ПэкIу нэужьым къуажэ еджапIэм и гъэсэнхэм, сабий садым екIуалIэхэм удз гъэгъахэр ТекIуэныгъэм и фэеплъым тралъхьащ, шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ.

Просмотров: 1433

Поделиться

VK:39834