Архиепископ Феофилакт: «Школ къалэн нэхъыщхьэр – еджакIуэхэр цIыху нэс хъунырщ!»

2019 гъэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт щIэныгъэм и махуэмкIэ Псыхуабэ къалэм и пэщIэдзэ школ №17-м и еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ. «Школым и къалэн нэхъыщхьэр – цIыху нэс еджакIуэхэм къахищIыкIынырщ!», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм икIи махуэшхуэм и хьэщIэхэр къыхуриджащ зыр адрейм дэIэпыкъуну лэжьыгъэр щагъэзащIэкIэ. Щихънагъ нэхъыщхьэр адэхэмрэ анэхэмрэ, адэшхуэхэмрэ анэшхуэхэмрэ ехъуэхъуащ сабийхэр ягъэсэнымкIэ Тхьэр къадэIэпыкъуну.

 

***

ПэщIэдзэ школ №17-м 2019 гъэм игъэлъэпIащ япэ уэзджынэр къызэреуэрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур. ЛIэщIыгъуэ плIанэм къриубыдэу школыр КИФЩI-м и къалащхьэм и пэщIэдзэ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ нэхъ ин хъуащ. Школым еджакIуэ 450-рэ щIэсщ. Абы ящыщщ щоджэнхэм, Псыхуабэ къалэм и члисэхэм я лэжьакIуэхэм я бынхэр.

Просмотров: 2442

Поделиться

VK:39834