ЕссэнтIыгу къалэм и махуэр зэгъусэ тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ

2019 гъэм шыщхьэуIум и 31-м, ЕссэнтIыгу къалэр къызэрыунэхурэ илъэси 194-рэ щрикъу махуэм, Пантелеимоновскэ члисэм щыщIэдзауэ щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ уэрам нэхъыщхьэм, зыгъэпсэхупIэ паркым нэс зэгъусэ тхьэлъэIукIэ кIуащ. Тхьэм и Анэм и «Живоносный источник» тхьэнапэм деж, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ Пантелеимонрэ щихъ Николайрэ я фIыщIэ тхьэлъэIу щоджэнхэм ирагъэкIуэкIащ. ЕссэнтIыгу округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий къалэдэсхэм ялъигъэIэсащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и хъуэхъур.

Просмотров: 1025

Поделиться

VK:39834