Марьинскэ станицэм зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ

Марьинскэ станицэм и уэрам нэхъыщхьэхэм зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ, Тхьэм и Анэм и «Моздокская» теплъэр щIыгъуу. ТхьэлъэIум и зы къэувыIапIэм хыхьэу Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александр тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ, гъэ еджэгъуэм зэрыщIидзэм папщIэ. Щоджэныр екIуэлIапIэм кIуэхэм, абыхэм я бынхэмрэ абы я быныжхэмрэ шыIэныгъэ яIэну, Тхьэр щIэныгъэ зэгъэгъуэтынымкIэ къадэIэпыкъуну ехъуэхъуащ. Зэгъусэ тхьэлъэIур зэхуащIыжащ купелым зыщагъэпскIщ, зэдэшхэри, станицэм и къэзакъхэм ягъэхьэзыра Iэнэм деж.

Просмотров: 1258

Поделиться

VK:39834