Махуэшхуэм фыдогъэблагъэ!

2019 гъэм шыщхьэуIум и 28-м, Тхьэм и Анэм и Успения махуэм, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфыр къызэрызэIуахрэ илъэси 115-рэ зэрырикъур ягъэлъэпIэнущ.

6:00 – тхьэлъэIухэр яIуэтэжынущ

8:30- сыхьэтхэр

9:00-къулъшырыфым и гъэмахуэ члисэм Щоджэн нэхъыщхьэм и зэгъусэ тхьэлъэIу

11:30- къулъшырыфым и Успенскэ члисэ зэхуэхьэсам и уэзджынэхэр ягъэзуунущ

Псыхуабэ щыпсэухэм папщIэ 40 лет Октября уэрамым тет къулъшырыф лавкэм деж щытекIынущ сыхьэти 7:00-м

УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ: 8 (8793) 40-56-74

Зэгъусэ тхьэлъэIур зэдэдгуэшыну фыдогъэблагъэ!

Просмотров: 1190

Поделиться

VK:39834