Щоджэнхэм яхутепсэлъыхьащ губжьым и шынагъэм

2019 гъэм шыщхьэуIум и 22-м Новопавловскэ благочинием и щоджэнхэм я гуэныхьхэр щаIуэтэжащ Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ къалэ члисэм. Округым и щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр щоджэнхэм ягу къигъэкIыжащ губжьым и шынагъэр, зи теплъэкIэ сабыр цIыхум ар зэрихъумэр. Губжьыр псом хуэмыдэу шынагъуэ мэхъу нэщIым ирихьэлIэу. Алескандр щоджэнхэр къыхуриджащ абы зыщахъумэну.

Просмотров: 788

Поделиться

VK:39834