УнафэщIымрэ социальнэ лэжьакIуэмрэ щIыналъэм и ныкъуэдыкъуэхэр ягъэхьэщIащ

Комсомолец къуажэм и ныкъуэдыкъуэхэр фокIэ, пхъэщхьэмыщхьэкIэ ягъэхьэщIащ икIи Тхьэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Сергиевскэ члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянченкэ Георгийрэ социальнэ лэжьакIуэ Аванесян Маринэрэ. ХьэщIэхэм екIуэлIапIэм кIуэхэм къабгъэдэкI саугъэтхэр я унэм хуахьащ махуэшхуэм ирихьэлIэу члисэм емыкIуэлIэжыф нэхъыжьхэм.

Просмотров: 981

Поделиться

VK:39834