Псыхуабэ епархием и члисэхэм еджакIуэхэм папщIэ тхьэлъэIухэр щрагъэжьащ

2019 гъэм шыщхьэуIум и 19-м еджакIуэхэм папщIэ тхьэлъэIухэр иригъэкIуэкIащ КъШР-м и Спартэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм папщIэ Троицкэ члисэм и унафэщI щоджэн Иманов Алексий. ШыщхьэуIум и 24-м, 25-м, 31-м, фокIадэм и 1-м еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ папщIэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIынущ Псыхуабэ, Черкесск епархием и нэгъуэщI члисэхэм. ТхьэлъэIухэр къыщызэрагъэпэщыну пIалъэм члисэ гъунэгъум къыщыфщIэ е ди сайтым и екIуэлIапIэхэм телефонхэмкIэ фыщIэупщIэ хъунущ.

Просмотров: 1064

Поделиться

VK:39834