Псапэ Iуэхум фыкъыхыхьэ

Епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым зэхуехьэс бын куэд зиIэ анэхэм я еджакIуэхэр зыхуеину школ Iэмэпсымэхэр. Ахэр ЕссэнтIыгу къалэм и Вокзальнэ уэрам, 11-м фхьы хъунущ, Анэхэм папщIэ унэ IуэхущIапIэм. УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ мы телефонымкIэ: +(919) 756-93-11. Псапэ Iуэхум фыхыхьэ!

Просмотров: 2229

Поделиться

VK:39834