Архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ Спасо-Преображенскэ къулъшырыфу щытам

2019 гъэм шыщхьэуIум и 19-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ Спасо-Преображенскэ Сентинскэ цIыхубз къулъшырыфым. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений я пашэу, Марсель къалэм Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Готье Иоаннрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтащ Къэрэшей-Шэрджэсым и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну хэтахэр. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм пхъэщхьэмыщхьэ, гъавэ кърахьэлIэжахэр игъэнэхуащ, къулъшырыфым и япэ унафэщIу щыта игуменье Раисэ папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. ИужькIэ архиепископ Феофилакт щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм я гъусэу махуэшухэ тхьэлъэIу щригъэкIуэIкащ Сентинскэ члисэжьым.

Просмотров: 1259

Поделиться

VK:39834