Бештау бгым Тхьэ фелъэIуну фыдогъэблагъэ

2019 гъэм шыщхьэуIум и 24-м, сыхьэти 7-рэ дакъикъэ 30-м ирагъэжьэнущ Бештау бгым и тхьэлъэIу литургиер. Ар иригъэкIуэкIынущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.

Бештаурскэ къулъшырыфым и утым деж сыхьэти 5-рэ дакъикъэ 45-м щызэхуэсынущ. ИужькIэ тхьэлъэIур сыхьэти 6-м ирагъэжьэнущ. Абы щхьэкIэ зыхуеину фэилъхьэгъуэхэмрэ вакъэмрэ, башыр къыздащтэн хуейщ.

Псыхуабэ дэсхэм папщIэ къулъшырыф тыкуэным деж 40 лет Октября уэрамым деж сыхьэти 5-рэ дакъикъэ 30-м IукIынущ.

НэгъуэщI щIыпIэхэм щыщхэм папщIэ къулъшырыфым палаткэ лагер къыщызэрагъэпэщынущ. Абы тIэкIу и пэ иту къекIуалIэ хъунущ. Жэщым зэрыжеину хьэпшыпхэм хуеинущ.

Абы хэтахэр къагъэзэжа нэужь ягъэшхэнущ!

УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: 8 (8793) 40-56-74

Просмотров: 2457

Поделиться

VK:39834