Щоджэным фор жьы хъуахэм я унэм ишащ

2019 гъэм шыщхьэуIум и 14-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр IущIащ КъШР-м жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я республикэ унэ-интернатым щыпсэухэм. Щоджэныр Успенскэ нэщIым тепсэлъыхьащ, тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи ключарымрэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэмрэ я саугъэтхэр – Тхьэм и Анэ ЛъапIэм и теплъэмрэ фомрэ –яритыжащ.

Просмотров: 1099

Поделиться

VK:39834