Благочиннэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр члисэдзэм щригъэкIуэкIащ

2019 гъэм шыщхьэуIум и 12-м Налшык члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин КъБР-м и Звёзднэ къуажэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча ЗауэлI Иоанн и цIэр зезыхьэ екIуэлIапIэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр иригъэкIуэкIащ. Благочиннэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: дзэ члисэм и унафэщI архимандрит Лев (Ахидов), Новополтавскэ къуажэм и Князь-Владимирскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сацук Павел, Бахъсэн къалэм и Покров члисэм и унафэщI Байзулаев Василий, къардэн Артунов Георгий, Владикавказ епархием и щоджэнхэу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. Махуэшхуэм кIуащ Налшык, Бахъсэн, Къэбэрдей-Балъкъэрым и станицэхэмрэ нэгъуэщI къалэхэмрэ икIа хьэщIэхэр. Литургие нэужьымрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ иужькIэ махуэшхуэм хэтхэр шэджэгъуашхэм щызэхуэсащ.

 

 

***

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Иоанн и цIэр зезыхьэ члисэр 2000 гъэм Звёзднэ къуажэм щаухуащ республикэм и щоджэнхэмрэ часть 3732-м и командованэмрэ я жэрдэмкIэ. Члисэр 2002 гъэм ягъэнэхуащ.

Просмотров: 1437

Поделиться

VK:39834