Минводы щызэфIагъэувэжащ зэхакъута лъапIэныгъэр

Минводы и къэзакъхэм зэф!агъэувэжащ Змейкэ бгым тет жорыр. Къэзакъхэм жорыр 2004 гъэм ягъэуващ, лъап!эныгъэv тхьэ елъэ!унухэр щызэхуос. Минераловодскэ благочинием и щ!алэгъуалэр зэгъусэ тхьэлъэ!ук!э а щ!ып!эм к!уащ. Лъап!эныгъэр вандалхэм зэхакъутауэ щытащ тхьэмахуэ нэхум щыгъуэ. Къэзакъхэмрэ Кавминводы и чристэнхэмрэ лъап!эныгъэр зэф!агъэувэжащ. Жорыр игъэнэхуащ Змейкэ къуажэм и Иверскэ члисэм и унафэщ! щоджэн Мельников Михаил.

Просмотров: 731

Поделиться

VK:39834