Черкесск щагъэлъэпIащ телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и Хъуромэр

2019 гъэм шыщхьэу!ум и 11-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щагъэлъэп!ащ телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и Хъуромэр. Тхьэлъэ!у литургиер иригъэк!уэк!ащ члисэ зэхуэхьэсам и ключарь щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэмрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Зэгъусэ тхьэлъэ!у нэужьым щоджэнхэм, ек!уэл!ап!эм к!уэхэм, къэзакъхэм, щ!ыналъэ лъап!эм Тхьэ елъэ!уну к!уахэм махуэшхуэ !энэр зэдагуэшащ.

***

Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и Хъуромэр – урыс члисэм и хабзэщ, XII-XIII л!эщ!ыгъуэхэм къыхэнауэ, XVIII л!эщ!ыгъуэм т!эк!у я!эщ!эхужауэ, иджы ХХI л!эщ!ыгъуэм къагъэщ!эрэщ!эжауэ.

Просмотров: 679

Поделиться

VK:39834