Благочиннэм къуажэ члисэм щригъэкIуэкIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр

2019 гъэм шыщхьэуIум и 10-м, Тхьэм и Анэм и «Умиление» тхьэнапэм и махуэр щагъэлъапIэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щыIущIащ Марьины Колодцы. Махуэшхуэ тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий, члисэм и унафэщI щоджэн Пронь Алексийрэ Минводы къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кириллрэ. Махуэшхуэ тхьэлъэIу нэужьым концертрэ шэджэгъуашхэкIэ зэхыхьэм пащащ.

Просмотров: 570

Поделиться

VK:39834