ЕссэнтIыгу и бэт щIыхьэхур тхьэлъэIукIэ щыхуащIыжащ

ЕссэнтIыгу и кхъэр махуищкIэ зэлъыIуахащ «Двуглавый орёл» зэгухьэныгъэм хэтхэм, Железноводск и къэзакъхэм, дэгухэм я урысейпсо эгухьэныгъэм и къудамэм и лIыкIуэхэм, ЕссэнтIыгу и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм жыджэру хэтхэм СтарокъэзакъкIэ зэджэ кхъэм щыщIалъхьэжащ зауэм и ветеранхэр, ухуакIуэхэр, къалэдэс цIэрыIуэхэр. Щэбэт щIыхьэхур абыхэм я фэеплъыр ягу къагъэкIыжынырщ зытеухуар. Къалэдэсхэу Яблонская Мирославэрэ Дарий Мариерэ къыхалъхьа Iуэхур даIыгъащ архиепископ Феофилакт, ЕссэнтIыгу къалэм и Iэтащхьэ Некристов Александр, къалэ Думэм Кавминводы и хьэрычэтыщIхэм Гупыж зыщIа цIыху бгъущIым къалэм и IуэхущIапIэ 15 Iуэхум къыхашащ. Щэбэт щIыхьэхум хэтахэм кIэрыхубжьэрыху машынипщIым щIигъу зэхуахьэсащ, гъуэгухэр зэлъыIуахащ, кхъэхэр зыхуей хуагъэзащ. Щэбэт щIыхьэхур кхъэм щыщIалъхьэжахэм папщIэ тхьэлъэIукIэ зэхуащIыжащ. Ар иригъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу и Къэзан члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сахно Андрей.

Просмотров: 1051

Поделиться

VK:39834