«Бештау» деген биринчи форумну магъаналы иши кечеги литургия болду

Быйыл август айны 2-ден 4-не дери Успен Бештау Вторафон эркиши монастырда биринчи православ джаш телюню «Бештау» деген ат бла форуму болуб етдю. Аны къурагъанла Пятигорск епрхияны Джаш телю белюмю, джаш адамланы хайырлы усталыкълагъа юретирге, бир-бири бла иги танышдырыргъа умут этгендиле. Форумда тогъуз клиса округдан 50 адам къошулгъанды. Прграммагъа, мастер-классла , сагъыш этдирген оюнла эмда башха заила киргендиле. Ушакъ , сюзюу площадкалада епархияны динчилери, баш окъуу заведенияланы устазлары, Ставропольени джаш телюсюню алчылары селешген эдиле. Форумну биринчи кюнюн август айны 2-ни кечесинден 3-не Дин къуллукъ бла тамамлагъан эдиле. Аны Пятиголрске бла Черкесск епархияны архиепископу Феофилакт бардыргъан эди. Анга дин къуллукъ болушлукъну да джуаблы православ динчи иеромонах (Казаков)Елевферий, монастырны наместнигини орнун толтургъан иеромонах (Гичко) Михаил, Пятигорск епархияны Джаш телю белюмюню тамадасы иерей Яковенко Илия, иредиакон (Галумов) Иоанн эмда диакон Копач Петр этдиле. Форумну келечилери Масих Иссаны эсге тюшюрюу адетни да этдиле. Дин къуллукъдан сора Владыка джаш телюге былай айтды: « Сизни бусагъатда заманыгъыз, кесигизни къарыуугъузну –шохлукъгъа, кеси сюйген затыгъызгъа аямай салгъан заманыгъызды. Аллах айтса, сиз ол къарыуугъузну тюзлюк ючюн хайырландырырсыз. Бу кече барынга да мелхумлукъ, кирсизлик, таза иннетлик ачыкъ джюреклилик келтирсин деб тилек этеме». Форумну аягъында, аны келечилери теджеген социал проектлеге къарадыла. Аны эсде къаллыкъ саугъала бериу бла тамамладыла.

Просмотров: 2456

Поделиться

VK:39834