«Бештау» япэ зэхуэсым и зэхыхьэ нэхъыщхьэ хъуащ жэщ литургиер

2019 гъэм шыщхьэуIум и 2-4-хэм «Бештау» чристэн щIалэгъуалэм и япэ зэхуэсым щрагъэкIуэкIащ Успенскэ Бештаурскэ Второафонскэ къулъшырыфым. Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм и къызэгъэпэщакIуэхэм мураду зыхуагъэувэжащ щIалэгъуалэр зыхуеину Iуэхугъуэхэм хуагъэсэну, чристэн

щIалэгъуалэр нэхъыфIу зрагъэцIыхуну, духовнэ Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм зыхагъэгъуэзэну. Зэхуэсым хэтащ епархием и члисэ округибгъум я лIыкIуэ 50. Зэхыхьэм и программэм хыхьащ тренингхэр, мастер-классхэр, акъылыфIагъэ джэгухэр. ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ епархием и щоджэнхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я егъэджакIуэхэр, Ставропольем и щIалэгъуалэ пашэхэр.

Зэхуэсым и япэ зэхыхьэр тхьэлъэIу литургиекIэ зэхуащIыжащ. Ар шыщхьэуIум и 2-3-хэм къулъшырыфым и гъэмахуэ Успенскэ члисэм щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт благочиннэ иеромонах Елевферий (Казаков) щIыгъуу, къулъшырыфым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ иеромонах Михаил (Гичко), Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, иеродиакон Иоанн (Галумов), къардэн Копач Пётр. Зэхуэсым хэтхэм зыхагъэгъуэзащ Христос и щэхухэм.

ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щIалэгъуалэм яжриIащ: «Фщыщ куэд зэрыт ныбжьым щитым и деж нэхъыбэм я гъащIэм къару куэд халъхьэ, - зэныбжьэгъугъэм, дэзыхьэх Iуэхугъуэм, яфIэгъэщIэгъуэн Iуэхум. Дэтхэнэ зыми Тхьэм и пэжым хэлъхьэныгъэ хуищIыну Тхьэм жиIэ. Мы жэщым дэтхэнэми фи напэр къабзэу фыкъэушыну, фи зэхущытыкIэхэм нэху хидзэну зыфхузогъазэ». Зэхуэсыр щиухым социальнэ проектхэр ягъэхьэзыращ зэхыхьэм хэтхэм. Фэеплъ сертификатхэр зыхуагъэфэщахэм иратыжащ.

Просмотров: 2459

Поделиться

VK:39834