Сабий хыщIым «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм фэилъхьэгъуэхэр щыхуагуэшынущ

Псыхуабэ епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэм щыпащэ сабийхэм фэилъхьэгъуэхэр щыгуэшыным. Псапэ Iуэхум шыщхьэуIум и 8-м щыщIадзащ икIи фокIадэм и 20 пщIондэ ар екIуэкIынущ. Дэтхэнэ цIыхубз уэндэгъуми сабийм и анэми комбинезон тхурытху иратынущ, пыIэхэр, лъэпэдхэр, напэIэлъэщIхэр иратынущ, мазищ хъу сабийхэм папщIэ. Iуэхур ирагъэкIуэкI «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм и «ГъащIэм папщIэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и «ГъащIэр хъумэ!» федеральнэ псапэ программэм зэрыхэтам папщIэ. Фэилъхьэгъуэхэр къабгъэдэкIащ псапэ IуэхущIапIэхэм. 2018 гъэм федеральнэ псапэ программэхэм хэтащ цIыхубз 16336 икIи сабий 2447-м я гъащIэр яхуэхъумащ.

Просмотров: 1165

Поделиться

VK:39834