УнафэщIыр ныбжьыщIэ гугъухэм яIущIащ

КъБР-м и Прохладнэ районым и администрацэм ПДН, КДН учётхэм щыт, ягъэтIысауэ тезырхэр зрагъэпшын ныбжьыщIэхэм папщIэ Екатеринградскэ станицэм зыплъыхьакIуэ къыщызэрагъэпэщащ. Пушкин А. С. и цIэр зезыхьэ музейм и унафэщI Гах Татьянэ ныбжьыщIэхэм яригъэцIыхуащ станицэмрэ къэзакъхэмрэ я блэкIар. Станицэм и Евфимовскэ члисэм и унафэщI щоджэн Шафоростов Андрей ныбжьыщIэхэр хигъэгъуэзащ члисэм и щытыкIэм, члисэр зэраухуамрэ абы и лъапIэныгъэхэмрэ къытеувыIащ. ХьэщIэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ Iэнэм здыбгъэдэсым.

Просмотров: 799

Поделиться

VK:39834