«ДыгъафIэ къалэр» дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэщ

ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ! ОВЗ узыфэ зыпкърыт сабийхэр зыпI унагъуэхэм, епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым пщIэ къыфхуищIу къыфIихынущ:

Къабзагъэр къызэрызэрагъэпэщ хьэпшыпхэр:

- зэрыжьыщIэ порошокхэр

- зэратхьэщI, зэрагъэкъабзэхэр (Пемолюкс, Биолан)

- сабын

- дзэлъэщI щёткэхэр, пIастэхэр

- мочалкэхэр

- шампунхэр

- пелёнкэхэр

Школым къыщагъэсэбэп Iэмэпсымэхэр:

-ручкэхэр

-къэрэндащхэр

-тхылъымпIэ зэмыфэгъухэр

-картон зэмыфэгъухэмрэ хужьхэмрэ

-пластилин

-къэрэндащ лIэужьыгъуэхэр

-хьэфэтегъэкIхэр, къэрэндащ зэраупэпцIхэр

-альбомхэр

-клейхэр

-лэныстэхэр

Хьэпшыпхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ щызэхуахьэс: ЕссэнтIыгу къалэм Октябрьскэ уэрам 464-м, Тхьэм и Анэм и «Всех скорбящих Радость» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ сымаджэщ члисэм. УпщIэ зиIэхэр фыкъэпсалъэ: 89614928616 – Екатеринэ Алексей ипхъум

Просмотров: 1850

Поделиться

VK:39834