«Зелёный Афон» зэхуэсым щытепсэлъыхьащ чристэныгъэм и мыхьэнэм

«Чристэну ущытыным сыт и мыхьэнэр?» Апхуэдэу къигъэлъэгъуащ Псыхуабэ епархием и «Зелёный Афон» щIалэгъуалэ зэхуэсым хэтхэм я зэIущIэр Константиновскэ станицэм и Свято-Тихоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Вдовин Владимир. НыбжьыщIэхэм яфIэгъэщIэгъуэну хьэщIэхэм епсэлъащ икIи я упщIэхэм жэуап иратащ.

Просмотров: 4885

Поделиться

VK:39834