ПсапащIэ махуэшхуэм фыдогъэблагъэ!

2019 гъэм бадзэуэгъуэм и 7-м ЕссэнтIыгу станицэм и Успенскэ члисэм щекIуэкIынущ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и щIыхькIэ «Белый цветочек» псапэ махуэшхуэр. Махуэшхуэр ирагъэжьэнущ пщэдджыжьым сыхьэти 9-м. Фыкъеблагъэ!

Просмотров: 1959

Поделиться

VK:39834