Псыхуабэ епархием и лIыкIуэр егъэджэныгъэ семинарым щылэжьащ

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Ставрополь духовнэ семинарием щагъэлъэпIащ «За нравственный подвиг учителя» XIV урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэмрэ щIыналъэ Iыхьэм пашэ щыхъуахэмрэ.

ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэ къихуэу семинар екIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Урыс Чристэн члисэмрэ Ставрополь крайм и къалэхэмрэ районхэмрэ я егъэджэныгъэ управленэхэм я органхэмрэ зэрызэдэлажьэм. Семинарым и лэжьыгъэм хэтащ Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэм дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин я пашэу. Спикерхэр зэдэгуэшащ щIалэгъуалэм я гъэсэныгъэм теухуа Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэр зэдэгуэшащ адэ-анэхэм ОРКСЭ-р къыщыхахкIэ зэрепсалъэм теухуахэмкIэ. Ставрополь и еджакIуэхэм я процент 73-м чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэр дерсыр къыхахащ.

Просмотров: 2253

Поделиться

VK:39834