Епархием и щоджэнхэр Хэку зауэшхуэр щыщIидза махуэм Тхьэ щелъэIуащ фэеплъхэм деж

Мэкъуауэгъуэм и 21-22-хэм Псыхуабэ епархием и щоджэнхэр хэтащ Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 78-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ зэхыхьэхэм.

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и Курпскэ лъагапIэхэм щызэуа зауэлIхэм папщIэ Котляревскэ станицэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн Арманов Николай Тхьэ елъэIуащ. Щоджэныр фэеплъым дэкIащ зауэлIхэм къащIэнахэр къэзылъыхъуэ гупым я гъусэу. ЗауэлIхэр фэеплъым деж щыщIалъхьэжащ тхьэлъэIурэ зауэлI щIыхьымрэ хуащIу. Курп лъагапIэхэм щекIуэкIа зэпэщIэтыныгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэгъуэблагъэм щекIуэкIахэм ящыщу нэхъ гуащIэу къалъытэ. Абы хэкIуэдащ армэ 37-м и зауэлI мин 17-м щIигъу, ауэ бийр адэкIэ ягъэкIуакъым.

Мэкъуауэгъуэм и 22-м, пщэдджыжьым сыхьэти 4-м, Минводы къалэм ягу къыщагъэкIыжащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъхэр. Хабзэ зэрыхъуауэ къалэм и щIалэгъуалэмрэ Покров члисэм и щоджэнхэмрэ а махуэм фэеплъым деж щызэхуэсащ, я фIэщхъуныгъэмрэ Хэкумрэ зи псэ щIэзытахэр. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий.

А махуэ дыдэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэм щекIуэкIащ КъШР-м и Iэтащхьэр зыхэт Темрезов Рашид. ПэкIум къыщыпсэлъащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик Иманов Алексий. Щоджэныр Тхьэ елъэIуащ хэкIуэда зауэлIхэм я псэр зэгъэну, итIанэ фэеплъым деж тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ.

Налшык «Псоми мамырыгъэ» чристэн щIалэгъуалэ центрым хэтхэр хыхьащ «Шэху уэздыгъэ» Iуэхум икIи пщэдджыжьым сыхьэти 4-м фэеплъым деж шэху уэздыгъэхэр щыпагъэнащ. А махуэм шэджагъуэм Налшык члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин хэтащ «Горсть памяти» Iуэхум, республикэм нэхъ лъагэ дыдэу зауэлIхэр щыщIалъхьа и щIыпIэм деж. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, щоджэнхэмрэ ветеранхэмрэ щIыгъуу щIы IэмыщIэхэр сэлэт чысэхэм кърахри артиллерие снарядхэм иралъхьащ. Гильзэхэр Урысейм IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я члисэ нэхъыщхьэм и фэеплъ комплексым щагъэувынущ.

Архыз и Софие губгъуэм, КъШР-м мэкъуауэгъуэм и 22-м етхуанэу щекIуэкIащ «Шэху уэздыгъэхэр Кавказыр щхьэхуит къэзыщIыжахэм яхупыгъанэ» Iуэхур. Ар къызэрагъэпэщащ Зеленчукскэ районым и администрацэм, щэнхабзэмкIэ унэм и район уардэунэм, Зеленчукскэ къэзакъ зэгухьэныгъэм, Зеленчукскэ, Урупскэ районхэм я дзэ комиссариатхэм, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым. Фэеплъ Iуэхум хэтащ 34-нэ мотошабзауэ бригадэм и сэлэтхэмрэ

офицерхэмрэ, Зеленчукскэ районым и юнармейцхэр, ветеранхэм я Советым хэтхэр, округым и щоджэнхэр. Iуэхур гуфIэгъуэ маршкIэ щрагъэжьащ Кавказым и перевалхэр щхьэхуит къэзыщIыжахэм я фэеплъым деж. ИужькIэ щоджэнхэм тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ, фэеплъ пэкIум щIыгъуу. Дзэ комиссар Бахтэ Евгений къэзакъхэм я гъусэу къуэшыкхъэм къраха щIы IэмыщIэу чысэм иралъхьащ УФ-м IэщэкIэ зэщIэузэда и члисэ нэхъыщхьэм яхьын папщIэ. Фэеплъ пэкIур зауэ уэрэдхэм я концерткIэ зэхуащIыжащ. Ар ягъэдэхащ районым ЩэнхабзэмкIэ и унэм и гупым. Зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу шари 100 уафэгум ираутIыпщхьащ.

Мэкъуауэгъуэм и 22-м, пщэдджыжьым сыхьэти 4-м Кисловодск къалэм и «Журавли» фэеплъым деж щекIуэкIащ «За час до рассвета» фэеплъ зэхыхьэр. Хэкум и хъумакIуэ хэкIуэдахэм папщIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн нэхъыжь Грамацкий Андрей. Сыхьэти 10-м щоджэныр къыщыпсэлъащ «Поклонимся великим тем годам» пэкIум.

Просмотров: 857

Поделиться

VK:39834