Епархием и щоджэнхэр семинариер къэзыуххэм я зэхуэсым хэтащ

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 19-м Ставрополь духовнэ семинарием щекIуэкIащ 2009 гъэм ар къэзухахэм я зэхуэс. Юбилейм щызэхуэсащ епархием и щоджэнхэу Бондарь Виталий, Лукьянченкэ Георгий, Афонин Иоанн, Абрамов Михаил, Калинин Евгений, Паскевич Андрей.

Семинариер къэзыуххэм я зэпсэлъэныгъэр тхьэлъэIу литургиекIэ ирагъэжьащ. Ар иригъэкIуэкIащ курсым и куратор щоджэн нэхъыжь Архипов Василий. ТхьэлъэIум хыхьэу елъэIуащ Духовнэ школыр къэзыухахэмрэ абы и егъэджакIуэхэмрэ гъащIэ кIыхь хъуну. Семинарием щригъэджащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, а зэманым еджахэм экзаменхэр къезыIыхам. Епархием и щоджэнхэр Тхьэ елъэIуащ Пастыр нэхъыщхьэм папщIэ.

Литургие нэужьым щоджэнхэм Андреевскэ члисэ зэхуэхьэсам и некрополым тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ, семинарием и егъэджакIуэхэр зыщIэлъым. ЗэIущIэм хэтхэр щыIащ семинарием и члисэм, япэ узэщIыныгъэхэр щыжаIам, Тхьэ щелъэIуам, щеджа пэшхэм, щыпсэуахэм. ЗэIущIэр гъэщIэгъуэну ирагъэкIуэкIащ. Дэтхэнэ зы щоджэнри адрейхэм ядэгуэшащ къулыкъу щащIэм хыхьэу яIэ хъуа Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ.

Просмотров: 4183

Поделиться

VK:39834