Иноземцевэ Троицкэ псапэ бэзэр щрагъэкIуэкIащ

Иноземцевэ къуажэм и Иоанно-Предтеченски члисэм Тхьэнапищ махуэшхуэм щрагъэкIуэкIащ махуэшхуэ концерт. Члисэм и пщIантIэм псапэ бэзэр къыщызэIуахащ, IэпэIэсэхэм ягъэхьэзырахэр щагъэлъагъуэу. Махуэшхуэ нэхум ирихьэлIэу члисэм и пащхьэм къыщызэIуахащ сурэтхэр щызытрагъэх плIанэпэ. Концерт программэр ягъэхьэзыращ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм, члисэм зэпымыууэ екIуалIэхэм. Артистхэм грамотэхэр иратащ, саугъэтхэр щIыгъуу.

Просмотров: 1286

Поделиться

VK:39834