Подкумок къуажэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щыIущIащ

Подкумок къуажэм и Троицкэ члисэм и зэгухьэныгъэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щыIущIащ. ТхьэлъэIу литургиер, пщыхьэщхьэ, зэгъусэ тхьэлъэIухэр иригъэкIуэкIащ унафэщI, щоджэн нэхъыжь Вобликов Николай. Махуэшхуэр псапэ шэджэгъуашхэкIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 1439

Поделиться

VK:39834