Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм лъапIэныгъэр члисэм ягъэIэпхъуащ

Тхьэнапищ махуэшхуэм КъШР-м и Спартэ къуажэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм члисэм щыIущIащ. Махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн Иманов Алексей. Махуэшхуэм ирихьэлIэу къуажэдэсхэмрэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилактрэ я лъэIукIэ, члисэм ягъэIэпхъуащ телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и къарум щыщ лъапIэныгъэр. Литургие, пщыхьэщхьэ, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым къуажэм щрагъэжьащ махуэшхуэ футбол джэгур.

Просмотров: 1476

Поделиться

VK:39834