Щоджэныр сабийхэм яхутепсэлъыхьащ Троицэм

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIащ Усть-Джегуты къалэм и «Забота» сабий унэм и гъэсэнхэр. Члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр яхутепсэлъыхьащ сабийхэм махуэшхуэм, тхьэнапэхэм, Троицэм теухуа видеонэтын иригъэплъащ. ХьэщIэ ныбжьыщIэхэм Мамврийскэ жыгыр ящIащ, саугъэтхэр иратащ икIи члисэ зэхуэхьэсам и шхапIэм щыIащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм сабий унэм и Iэгъуэблагъэм удз гъэгъахэр щагъэтIысыну иратащ.

Просмотров: 1079

Поделиться

VK:39834