Дубянский къуажэм и зэгухьэныгъэр пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IущIащ

2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IущIащ КъШР-м и Дубянский къуажэм Симферополь и архиепископ щихъ Лукэ и цIэр зезыхьэ и зэгухьэныгъэр пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм IущIащ. Къуажэдэсхэм я деж къэкIуащ щоджэн Иманов Алексий, зэгухьэныгъэм зи нэIэ тетыр. Щоджэным шэджагъуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, псыр игъэнэхуащ щихъым и акафистыр иIыгъыу. ИужькIэ зэгухьэныгъэм и унафэщIымрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ махуэшхуэ Iэнэм щызэхуэсащ.

Просмотров: 1255

Поделиться

VK:39834