ИппотерапиемкIэ центрым шыхэр щадыгъуащ

Ди жагъуэ зэрыхъунщи, нобэ къэтщIащ «Целебный Ессентуки» центрым ещанэу шитI зэрыщадыгъуар. Псэущхьэ къудейкъым ядыгъуар, атIэ сабий сымаджэхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэным хуэщIа шыхэрщ. Сабий сымаджэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ зыщыгугъыр ядыгъуащ. Абыхэм я гъащIэр нэхъ гугъу ящIащ. Ди сабийхэм я унагъуэхэм я гъусэу ар жагъуэ сщыхъуащ.

Апхуэдэ гуэныхь зыщIахэм я псэм щхьэкIэ согузавэ, ди центрым щыIэ сабий сымаджэхэм пщIэншэу зэрадэIэпыкъур къэбгъэлъагъуэмэ. Иппотерапиер гуфIэгъуэмрэ узыншагъэмрэ я щIэдзапIэщ. Апхуэдэ цIыхухэр къомыгъэувыIэмэ, абыхэм ящIэфынур къэщIэгъуейщ. Къуаншагъэ зыбгъэдэмылъ сабийхэр гуэныхь зыщымыхъухэр шынагъуэщ.

Ди лэжьыгъэм пытщэнущ адэкIи. Ди ныбжьэгъу цIыкIухэм гугъэрэ узыншагъэрэ еттынущ. Ауэ тIэкIу нэхъ хуэму.

Псоми солъэIу Тхьэ елъэIуну икIи сэри селъэIунущ абы пэплъэну унагъуэхэм папщIэ, дыгъухэм папщIи. Ахэр ди тхьэлъэIухэм хуэныкъуэщ.

Просмотров: 1590

Поделиться

VK:39834